Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 4/10/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπόθεση επιδόματος παραπληγίας φοιτητή του ΑΠΘ

Με αφορμή δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου αναφορικά με την περίπτωση επιδόματος παραπληγίας φοιτητή του ΑΠΘ και προς την αποκατάσταση της αλήθειας, η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ επιθυμεί να παραθέσει τα στοιχεία της υπόθεσης.

 • Το άμεσο μέλος (μητέρα του Θ.Σ) αιτήθηκε χορήγησης Παραπληγικού Επιδόματος για το τέκνο της από 13/1/2015 έως 31/1/2018.
 • Με απόφαση του Διευθυντή Περιφερειακού Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης τον 7ο/2015 , το αίτημά της απορρίφθηκε διότι το τέκνο της (έμμεσο μέλος) δεν ενέπιπτε στις διατάξεις του νόμου περί παραπληγίας [σχετικές: οι αποφάσεις που εκδόθηκαν τον 3ο/2015 από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Α΄ΥΕ) και τον 6ο/2015 από την Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Β΄ΥΕ) και αφορούσαν σε γνωματεύσεις αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ)]. 
 • Κατά της εν λόγω απόφασης, η ανωτέρω ασφαλισμένη υπέβαλε ένσταση ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής, η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή (8ος/ 2018). 
 • Σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης, εξεδόθη απόφαση του Διευθυντή ΕΦΚΑ Μισθωτών Θεσσαλονίκης τον 9ο/2018  και ανακλήθηκε η αρχική απορριπτική που είχε εκδοθεί τον 7ο/2015. 
 • Με απόφαση που εκδόθηκε τον 9ο/2018 χορηγήθηκε στο τέκνο επίδομα τετραπληγίας-παραπληγίας από 13/1/2015 έως 31/1/2018, με γνώση του ενδιαφερόμενου ότι η απόφαση υπόκειται σε προσφυγή και σε περίπτωση που γίνει δεκτή η προσφυγή του e-ΕΦΚΑ από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, θα επιστρέψει εντόκως οποιοδήποτε ποσό εισπράξει με την απόφαση αυτή.
 • Εν συνεχεία το 2020, με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης έγινε παραπομπή σε Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Β΄ΥΕ).
 • Η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Β΄ΥΕ) με απόφαση που εκδόθηκε τον 12ο/2020, αποφάνθηκε ότι το τέκνο Θ.Σ δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νομού περί παραπληγίας. 
 • Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή την προσφυγή του ΕΦΚΑ με απόφαση που εξέδωσε το 2021.
 • Η ασφαλισμένη άσκησε έφεση κατά της εν λόγω απόφασης και με απόφασή του το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης απέρριψε το αίτημα της το 2022.
 • Το ίδιο έτος (2022), με απόφαση του Διευθυντή ΕΦΚΑ Μισθωτών Θεσσαλονίκης ανακλήθηκε η απόφαση που εκδόθηκε τον 9ο/2018, επανήλθε σε ισχύ η απορριπτική απόφαση και παραγγέλθηκε η είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών επιδόματος σε εκτέλεση των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων (Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης).
 • Αυτό είχε ως συνέπεια να εκδοθεί καταλογιστική απόφαση από την Τοπική Διεύθυνση Η’ Θεσσαλονίκης για το ποσό των 28726,18 (κεφάλαιο 27.036,40 + τόκοι 1.689,78).
 • Η ασφαλισμένη προσέφυγε εναντίον της απόφασης και κατέθεσε ένσταση στις 3/2/23 ενώπιον της αρμόδιας Διοικητικής Επιτροπής. 
 • Τον 4ο/2023, με απόφασή της, η εν λόγω  Διοικητική Επιτροπή έκανε μερικώς δεκτή την ένσταση μόνον ως προς τους τόκους. 

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη καθώς έχει ασκηθεί προσφυγή από τον ενήλικα πλέον ασφαλισμένο (φοιτητή του ΑΠΘ), κατά της απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του e-ΕΦΚΑ και αναμένεται η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Σημειώνεται ότι, ο ισχύων νόμος που καθορίζει τις προϋποθέσεις για την παραπληγία είναι ο Ν. 4554/18. 

 

Από την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ