ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                       Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2023   

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. σε τραπεζοϋπαλλήλους  

Την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιείται η δεύτερη – από τις διαδοχικές – καταβολές, που αφορά στην επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. έτους 2017 σε τραπεζοϋπαλλήλους.

H εν λόγω καταβολή, ύψους 865.099,82 ευρώ, θα πιστωθεί στους δηλωθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς 7.785 νέων δικαιούχων, απασχοληθέντων, κατά το έτος 2017, στα Πιστωτικά Ιδρύματα :

  •    ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
  •    EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
  •    ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΤ. ΠΕ.
  •    ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
  •    ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
  •    ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
  •    ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ. ΠΕ.
  •    ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ.
  •    ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ.
  •    ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ. ΠΕ.

οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση, μέσω της αντίστοιχης  ηλεκτρονικής υπηρεσίας μέχρι 16/08/2023 και    δεν έχουν, από οποιανδήποτε αιτία, οφειλή βεβαιωμένη στο Κ.Ε.Α.Ο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. συνεχίζουν την επεξεργασία, αφενός, των  υποβληθέντων, από Πιστωτικά Ιδρύματα, ασφαλιστικών στοιχείων για τις μεταγενέστερες μισθολογικές περιόδους (01.01.2018 – 31.01.2020) και αφετέρου των υποβληθέντων αιτήσεων των λοιπών δικαιούχων.
   
                                                               

   Από την Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α.