Αρθρο 39 - Παρ. 9 - Δ.Π.Υ.

1Ποια πρόσωπα εντάσσονται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39;

Στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 εντάσσονται πρόσωπα που:

• Έχουν ιδιότητα ή δραστηριότητα για την οποία θα υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. Ο.Α.Ε.Ε. ή τ. Ε.Τ.Α.Α.

• Απασχολούνται σε ένα ή έως δύο αντισυμβαλλόμενους – εργοδότες, αμείβονται αποκλειστικά με Δ.Π.Υ. και το εισόδημα προέρχεται αποκλειστικά από αυτούς.

• Απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλο/άλλους και μέχρι 2 αντισυμβαλλόμενους – εργοδότες, για τις παρεχόμενες με Δ.Π.Υ. υπηρεσίες.

 • Απασχολούνται σε ένα εργοδότη και προσφέρουν στον ίδιο εργοδότη διαφορετικές υπηρεσίες μέσω Δ.Π.Υ.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

2Αυτοαπασχολούμενος (πρώην ΕΤΑΑ) που υπάγεται στο άρθρο 39 παρ. 9 (Δ.Π.Υ.) δικαιούται μείωση του άρθρου 98 Ν.4387/2016;

Όχι.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

3Εργοδότης αναρτά σύμβαση ορισμένου χρόνου για να υπαγάγει ασφαλισμένο στο άρθρο 39 παρ. 9, συμπληρώνει το συνολικό τίμημα για όλη τη χρονική περίοδο και το συνολικό τίμημα διαιρείται αυτόματα σε μηνιαίο. Για κάποιον μήνα όμως, ο ασφαλισμένος εκδίδει Δ.Π.

Στην ΑΠ.Δ. θα χρησιμοποιηθεί το άθροισμα των πραγματικά εκδοθέντων Δ.Π.Υ στο μήνα και θα γίνουν, σε μετέπειτα έλεγχο, διασταυρώσεις από ελεγκτή Μισθωτών ΕΦΚΑ. Το ποσό αποδοχών των ΑΠΔ θα πρέπει να είναι ίδιο με τις πληρωμές.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

4Δικηγόροι που είναι σε δικηγορική εταιρεία μπορούν να υπαχθούν στο άρθρο 39 παρ.9 (Δ.Π.Υ.);

Όχι.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

5Καταβάλλει ο υπαγόμενος στο άρθρο 39 παρ. 9 (Δ.Π.Υ.) συνεισπραττόμενες εισφορές;

Όχι.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

6Αν η σύμβαση μεταξύ ασφαλισμένου και αντισυμβαλλόμενου εργοδότη, που ασφαλίζεται σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 9, είναι αορίστου χρόνου, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου λήξης στην διαχείριση συμβάσεων;

Ναι, υποβάλλοντας ετήσιες συμβάσεις.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

7Ασφαλισμένος που παρέχει τις υπηρεσίες του σε έναν εργοδότη και για μέρος των υπηρεσιών του λαμβάνει αποδοχές ως μισθωτός ενώ για τις υπόλοιπες αμείβεται μέσω Δ.Π.Υ, πώς θα συμπληρωθεί η Α.Π.Δ. ως προς τις μέρες και τις αποδοχές;

Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή μόνο οι διατάξεις του άρθρου 38 ως μισθωτός. Η ανωτέρω περίπτωση εξαιρείται από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 (Δ.Π.Υ.) και δεν αναρτάται σύμβαση.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

8Ένας απασχολούμενος που υπάγεται στη ρύθμιση της παρ.9 άρθρ.39, συνάπτει σύμβαση με 3Ο εργοδότη, δεν εντάσσεται πλέον στην ρύθμιση, τι πρέπει να κάνει;

Ο 3ος εργοδότης επιβάλλεται να εισάγει τη σύμβαση στην πλατφόρμα «Διαχείρισης Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (παρ.9 άρθρ.39 ν.4387/2016)», αυτομάτως ενημερώνονται οι άλλοι δύο εργοδότες με μήνυμα προκειμένου να μην υποβάλλουν νέα ΑΠΔ. Στη συνέχεια, οι δύο εργοδότες που έχουν αναρτήσει τις συμβάσεις θα πρέπει να διαγράψουν τις υπάρχουσες, και να αναρτήσουν νέες με ημερομηνία λήξης κατά την οποία ο απασχολούμενος παύει να ανήκει στην ανωτέρω ρύθμιση καθώς και τα αντίστοιχα ποσά και στη συνέχεια θα πρέπει να τις αποδεχτεί, μέσω της πλατφόρμας, ο απασχολούμενος.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

9Τι πρέπει να κάνω αν η σύμβαση που έχω αναρτήσει στην εφαρμογή διακοπεί νωρίτερα από την δηλωθείσα ημερομηνία;

Θα πρέπει να διαγραφεί η υπάρχουσα σύμβαση και να αναρτηθεί νέα, έως την νέα ημερομηνία διακοπής με το αντίστοιχο τίμημα που έχει καταβληθεί και να γίνει αποδεκτή η σύμβαση από τον απασχολούμενο.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

10Όταν δεν είναι γνωστό το τίμημα της σύμβασης εκ των προτέρων (είναι κυμαινόμενο κτλ.), πως καταχωρείται η σύμβαση στην εφαρμογή "Διαχείριση Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (παρ.9 άρθρ.39 ν.4387/2016)";

Στην περίπτωση που δεν είναι γνωστή η αμοιβή εκ των προτέρων, θα πρέπει να υποβάλλονται μηνιαίες συμβάσεις, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της απασχόλησης, με το ποσό που έχει καταβληθεί στον ασφαλισμένο.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)