Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (δικηγόρων) από την ιδιότητα

1Τι έχει αλλάξει στην ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών και των δικηγόρων;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4488/17, βασικό στοιχείο της υπαγωγής στην ασφάλιση είναι η έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

2Από πότε ισχύουν οι νέες διατάξεις;

Η ισχύς των νέων διατάξεων αρχίζει την 1/1/2017.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

3Για ποιους εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις;

Στο πεδίο εφαρμογής εμπίπτουν αυτοαπασχολούμενοι/μη μισθωτοί (τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) και δικηγόροι (τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στο ΤΕΕ ή στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους, αντίστοιχα, και εφόσον:

  • έχουν πραγματοποιήσει έναρξη ατομικά για τη δραστηριότητα αυτή στη Δ.Ο.Υ. ή
  • μετέχουν ως εταίροι, μέλη ή διαχειριστές σε τεχνικές ή κατασκευαστικές εταιρείες με τεχνικό αντικείμενο (αποκλειστικά ή κατά κύρια δραστηριότητα), ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο ΓΕΜΗ ή στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ και έχουν έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. ή
  • είναι εταίροι «δικηγορικών εταιρειών», οι οποίες έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο Μητρώο Εταιρειών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή
  • είναι δικηγόροι σε αναστολή, εφόσον δεν έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

4Ποια θα είναι η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης;

Η πρώτη μέρα του μήνα έναρξης άσκησης ατομικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. Στις περιπτώσεις συμμετοχής σε νομικά πρόσωπα, η πρώτη ημέρα του μήνα έναρξης δραστηριότητας του νομικού προσώπου ή - αν πρόκειται για προσθήκη μέλους- η πρώτη ημέρα του μήνα μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

5Πότε διακόπτεται η ασφάλιση, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις;

Την τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής άσκησης ατομικής επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. ή, προκειμένου για νομικά πρόσωπα, η τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής δραστηριότητας του νομικού προσώπου ή αποχώρησης του μέλους. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στις περιπτώσεις που η διαγραφή από το Τ.Ε.Ε. ή τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο (απώλεια ιδιότητας) προηγείται της ημερομηνίας διακοπής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., η διακοπή της ασφάλισης ανατρέχει στην τελευταία ημέρα του μήνα διαγραφής από τον επαγγελματικό σύλλογο.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

6Σε ποια πρόσωπα παρέχεται το δικαίωμα της ειδικής προαιρετικής ασφάλισης;

Το δικαίωμα στην ειδική προαιρετική ασφάλιση παρέχεται άπαξ και αποκλειστικά στα πρόσωπα που υπήχθησαν στην ασφάλιση έως 12/9/2017, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για τα οποία εκκρεμεί αίτηση υπαγωγής που ανατρέχει έως την ημερομηνία αυτή και:

  • είτε διέκοψαν την άσκηση δραστηριότητας έως 12/9/2017
  • είτε δεν είχαν πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας και, ως εκ τούτου, δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. ως μη μισθωτοί από 1/1/2017.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

7Αν διακοπεί η υποχρεωτική ασφάλισή μου στον Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, μπορώ να τη συνεχίσω προαιρετικά;

Ναι, με την νέα διάταξη προβλέπεται ότι τα πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή τ. Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν., μέχρι τη δημοσίευση του Ν.4488/17 (12/9/2017), και για τα οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α., μετά την 1.1.2017, λόγω διακοπής δραστηριότητας ή μη έναρξης δραστηριότητας μέχρι την ημερομηνία αυτή, μπορούν προαιρετικά να συνεχίσουν την ασφάλισή τους για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης, στους οποίους υπάγονταν μέχρι τη διακοπή της υποχρεωτικής τους ασφάλισης (πλην της συνεισπραττόμενης εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας).

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

8Πώς μπορώ να ζητήσω την ειδική προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης;

Με την υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα διακοπής της υποχρεωτικής ασφάλισης.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

9Πώς υπολογίζεται η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά προαιρετικής ασφάλισης;

Η εισφορά περιλαμβάνει τους Κλάδους Σύνταξης και Περίθαλψης σε ποσοστό 20% για τον Κλάδο Σύνταξης και 6,95% για τον Κλάδο Περίθαλψης, υπολογιζόμενων επί του ελαχίστου μηνιαίου εισοδήματος για τους ασφαλισμένους άνω πενταετίας (586,08€ και από 1.2.2019 650,00€). Επί παράλληλης ασφάλισης και λόγω μισθωτής απασχόλησης, εφόσον οι μηνιαίως εισφοροδοτούμενες αποδοχές υπολείπονται των 586,08€ ή 650,00€, καταβάλλεται η ανωτέρω εισφορά υπολογιζόμενη επί της διαφοράς.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/12/2020)

10Τι ισχύει σε περίπτωση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και παράλληλης άσκησης άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας;

Σε περίπτωση ειδικής προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και παράλληλης άσκησης άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα της παρ. 1 του άρθρου 36 και παρ. 2 του άρθρου 96, όπως ισχύει, του Ν. 4387/2016.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

11Πότε διακόπτεται η προαιρετική ασφάλιση;

Η προαιρετική ασφάλιση διακόπτεται:

  • με αίτηση του ασφαλισμένου
  • με την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης ή/και
  • με την επανέναρξη υποχρεωτικής ασφάλισης (βλ. ερώτηση: «Για ποιους εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις;»).

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

12Αν διακόψω την ειδική προαιρετική ασφάλισή μου, έχω δικαίωμα να τη συνεχίσω;

Όχι. Για την εκ νέου προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης εφαρμόζονται οι όροι και προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 18, 37 και 96 παρ. 2 του Ν. 4387/16 (εγκύκλιος Ε.Φ.ΚΑ. 3/2018).

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

13Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης λογίζεται ως αναγνωριζόμενος χρόνος;

O χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης δεν λογίζεται ως αναγνωριζόμενος χρόνος, και, ως εκ τούτου, δεν συνυπολογίζεται στο προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, ανώτατο όριο αναγνωριζόμενων χρόνων ασφάλισης. Ο εν λόγω χρόνος, επίσης, δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης των άρθρων 18, 37 και 96 παρ.2 του Ν. 4387/16.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

14Εάν κάνω διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. μετά την 13/9/2017 και δεν υπάγομαι στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., μπορώ να ασφαλιστώ προαιρετικά;

Μπορείτε, όμως θα ασφαλιστείτε προαιρετικά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 18, 37 και 96 παρ. 2 του Ν. 4387/16, όπως έχουν κοινοποιηθεί με την εγκύκλιο 3/2018 του Ε.Φ.Κ.Α.. Η ειδική προαιρετική ασφάλιση δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

15Διέκοψα την επαγγελματική μου δραστηριότητα στη Δ.Ο.Υ. μέχρι 12.9.2017. Τι πρέπει να πληρώσω;

Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία διακοπής από τη Δ.Ο.Υ., καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016. Από τον επόμενο μήνα της διακοπής και μέχρι την 30.9.2017, εφόσον έχει χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα, υπολογίζονται εισφορές για τον Κλάδο Υγείας επί της κατώτατης βάσης (586,08€). Εάν δεν είχε χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δεν αναζητούνται εισφορές.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)