Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών, υπηρεσίες ψηφιοποίησης, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της άμεσης απονομής σύνταξης στο σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών, υπηρεσίες ψηφιοποίησης, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της άμεσης απονομής σύνταξης στο σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (πρώην  Έκδοση Σύνταξης σε μία ημέρα , κωδικός ΟΠΣ: 377120)

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 5014772

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ: 5.701.807,78 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: 17 μήνες

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών, υπηρεσίες ψηφιοποίησης, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της άμεσης απονομής σύνταξης στο σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (πρώην "Έκδοση Σύνταξης σε μία ημέρα", κωδικός ΟΠΣ: 377120).
Τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 υπεγράφη Σύμβαση μεταξύ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και της Ένωσης Εταιρειών με την επωνυμία «INTRASOFT INTERNATIONAL S.A», & «PLANET A.E.», για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών, υπηρεσίες ψηφιοποίησης, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της άμεσης απονομής σύνταξης στο σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ».

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη του απαιτούμενου Λογισμικού Εφαρμογών, η παροχή υπηρεσιών υλοποίησης, η προμήθεια εξοπλισμού, καθώς και η Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την υλοποίηση των αναγκαίων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και τον εμπλουτισμό των αυτοματοποιημένων διαδικασιών για την υποστήριξη της άμεσης απονομής Σύνταξης προς τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ. Επίσης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης θα παρασχεθούν συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ψηφιοποίησης και σάρωσης, προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαραίτητου υποστηρικτικού συστημικού (έτοιμου-τυποποιημένου) λογισμικού και υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση της πράξης είναι τα ακόλουθα: 

  • Παροχή δυνατότητας άμεσης απονομής σύνταξης στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ 
  • Μείωση του αποθέματος των συσσωρευμένων αιτήσεων συνταξιοδότησης μισθωτών-ασφαλισμένων ΕΦΚΑ καθώς και η προετοιμασία του ΕΦΚΑ για την αντιμετώπιση των αιτήσεων τα επόμενα χρόνια. 
  • Ψηφιοποιηση μέρους του χαρτώου αρχείου και εξαγωγή ασφαλιστικού ιστορικού από την ψηφιοποίηση εκκρεμών αιτήσεων/φακέλων. 
  • Συμβολή στη δημιουργία μιας όσο το δυνατόν πληρέστερης βάσης δεδομένων με έγκυρη, οριστική και νομικά ισχυρή πληροφορία για την ασφαλιστική ιστορία των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ για την κύρια και επικουρική τους ασφάλιση. 
  • Ωφέλεια των υποψηφίων συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, αφού η επιτάχυνση της διαδικασίας της απονομής και των μεταβολών της σύνταξής τους, θα οδηγήσει σε εξάλειψη της ταλαιπωρίας που ενδεχόμενα υφίστανται σήμερα 
  • Ωφέλεια των υποψήφιων συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, οι οποίοι προέρχονται από άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλήν του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (οι οποίοι προ ΕΦΚΑ, θα συνταξιοδοτούνταν με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης) αξιοποιώντας αυτοματοποιημένες υπηρεσίες, διασυνδέσεις συστημάτων, ψηφιοποιημένη ασφαλιστική ιστορία. 
  • Δυνατότητα πολυκαναλικής επικοινωνίας με ασφαλισμένους (προσωποποιημένη διαδικτυακή ενημέρωση ασφαλισμένων με τη χρήση browser, επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποστολή ενημερωτικών SMS, κλπ). 
  • Επιτάχυνση και επίτευξη ασφάλειας στη διακίνηση πληροφορίας μέσω χρήσης ψηφιακών υπογραφών 
  • Εξωστρέφεια ηλεκτρονικών συναλλαγών με Φορείς του εξωτερικού 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Image
Ευρωπαϊκό Κοινωτικό Ταμείο