Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιβάλλοντος Ενοποιημένων Υπηρεσιών και Διαλειτουργικότητας τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιβάλλοντος Ενοποιημένων Υπηρεσιών και Διαλειτουργικότητας τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 5022223

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ: 48.174,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: 3 έτη

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ: Υπηρεσίες μίας Στάσης Πολιτών (One Stop Shop)
 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης του Πολίτη προσφέροντας υπηρεσίες Επιπέδου 4-5, σύμφωνα με το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών που βρίσκεται σε αντιστοιχία με το Benchmarking e-government 2002 των Ηνωμένων Εθνών, με τους εξής τρόπους:

  • Αυστηρή ταυτοποίηση χρήστη μέσω υπηρεσιών δημοσίων κόμβων, όπως της ΓΓΠΣ (επίπεδο εγγραφής 2).
  • Ηλεκτρονικές φόρμες διασυνδεδεμένες με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων του Φορέα. Δεν θα απαιτείται η φυσική παρουσία του Πολίτη ή οποιαδήποτε περεταίρω ενέργεια για την αίτησή του.
  • Αυτόματη ενημέρωση (notifications) για την πορεία του αιτήματός του.
  • Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση με ενημερώσεις, ατομική θυρίδα με παράδοση ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων και ιστορικότητα αιτημάτων.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οφέλη για τον e-ΕΦΚΑ:

  • Αύξηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας υπηρεσιών τ. ΕΤΕΑΕΠ
  • Βελτίωση του βαθμού εξυπηρέτησης του πολίτη / Μεγαλύτερη ικανοποίηση των ασφαλισμένων και των υπαλλήλων
  • Βελτιωμένη φήμη και αυξημένη εμπιστοσύνης των πολιτών στον e-ΕΦΚΑ. Οφέλη για τους πολίτες (πληθυσμός > 2,5 εκ.)
  • Μειωμένη ανάγκη για πολλαπλές και περιττές υποβολές δεδομένων στις διάφορες διευθύνσεις
  • Εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων από δαπάνες που θα αποφευχθούν εξαιτίας της μείωσης των συναλλαγών και της αποφυγής μετακινήσεων (τηλέφωνο, ταχυδρομείο, μεταφορικά και συσχετιζόμενες δαπάνες όπως η χρήση νομικών για παροχή συμβουλών, επίσπευση κλπ

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
 

Image
Έργα Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης