Νέα ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών για τους Πωλητές Λαϊκών Λαχείων ασφαλισμένων του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. μέσω Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών

Αθήνα, 5 Απριλίου 2017

Η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α., ανακοινώνει ότι το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. με την υπ. αριθ. 108/Σ14/30-03-2017 απόφασή του, ενέκρινε την επιμήκυνση χρονικής περιόδου υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου 5/2014 - 3/2017, για τους πωλητές Λαϊκών Λαχείων ασφαλισμένους του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που ταυτόχρονα είναι μέλη Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών, μέχρι 31/05/2017, χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ. και πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών.