Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2019

Αθήνα, 26  Αυγούστου  2019

 

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της υπ. Αριθμ. πρωτ. 369942/22-03-2019 ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019 του ΕΦΚΑ.


Σας ενημερώνουμε, ότι, σήμερα, 26/08/2019, αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, προσληπτέων και απορριπτέων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης του ΕΦΚΑ για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, τετρακοσίων σαράντα οκτώ (448) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σε Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

 

Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ


Περισσότερες πληροφορίες (Οδηγίες - Πίνακες)