ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών του με αρ.πρωτ. 272237/23-10-20 (αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:100410 & ΑΔΑΜ: 20PROC007533910) Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας, το οποίο θα πρέπει να βασίζεται σε έτοιμο πακέτο λογισμικού, παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων στο νέο σύστημα, εκπαίδευση χρηστών και παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης από τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία για χρονικό διάστημα τριάντα ενός (31) μηνών με δικαίωμα προαίρεσης παράτασης των υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης για ένα (1) επιπλέον έτος από την λήξη της Σύμβασης». (ΦΠΥ5/20)