Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ

Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ
(Δραγατσανίου 8 / 10559 - ΑΘΗΝΑ )
e-mail: asf.trapezon@efka.gov.gr

 

 • Προϊστάμενος Δ/νσης
  Τ: 210 - 33.02.131
 • Γραμματεία - Πρωτόκολλο
  Τ: 210 - 33.02.158 Φ: 210 - 33.02.151
 • Τμήμα Διοικητικού
  Τ: 210 - 33.02.156

  τ. ΤΣΠ - ΑΤΕ & τ. ΤΑΠΙΛΤ
 • Προϊστάμενος
  Τ: 210 - 33.02.766
 • Υπάλληλοι τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ
  Τ: 210 - 36.21.304 Φ: 210 - 33.03.196 Τ: 210 - 38.04.933
 • Υπάλληλοι τ. ΤΑΠΙΛΤ
  Τ: 210 - 33.02.109
 • Τμήμα Οικονομικού - Πληρωμές Πληρωμών
  Τ: 210 - 38.32.335 Φ: 210 - 38.32.335
 • Τμήμα Δ.Μ.Θ.
  Τ: 210 - 38.43.809 Φ: 210 - 38.43.809
 • Τμήμα Ανακεφαλαίωσης & Αναγνώρισης Χρόνου
  Τ: 210 - 32.33.121 Φ: 210 - 38.43.809

  τ. ΤΣΠ - ΕΤΕ
 • Προϊστάμενος
  Τ: 210 - 32.33.125 Φ: 210 - 33.47.690
 • Υπάλληλοι
  Τ: 210 - 33.47.660 - 61 Φ: 210 - 33.47.690 Τ: 210 - 32.56.060 - 61 Τ: 210 - 32.56.059

  τ. ΤΑΠΑΕ - τ. ΤAΠ - ΕΤΒΑ
 • Προϊστάμενος
  Τ: 210 - 32.33.125
 • Υπάλληλοι τ. ΤΑΠΑΕ
  Τ: 210 - 38.43.809 Φ: 210 - 38.43.809
 • Υπάλληλοι τ. ΤAΠ-ΕΤΒΑ
  Τ: 210 - 33.02.687
 • ΤΑΠΑΕ -ΕΘΝΙΚΗ (Λ.Συγγρού 103 - 105)
  Τ: 210 - 90.99.673