Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα ΠΕΚΑ

Εργοδότη

1Τι είναι τα ΠΕΚΑ; Αλλάζει ο τρόπος που θα ελέγχομαι ως εργοδότης για το προσωπικό που απασχολώ;

Τα ΠΕΚΑ είναι Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα στα οποία κατ΄εφαρμογή του Ν.4445/16, ανατέθηκε η αποκλειστική αρμοδιότητα να διενεργούν επιτόπιους και ουσιαστικούς ελέγχους, για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής με απώτερο σκοπό  την προστασία των ασφαλισμένων αλλά και των ίδιων των εργοδοτών από εκείνους που παραβιάζουν την ασφαλιστική νομοθεσία σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Ως εκ τούτου μετά την λειτουργία των ΠΕΚΑ θα ελέγχεστε από τα εν λόγω ελεγκτικά κέντρα, κατά τα ισχύοντα.

2Εάν εκδοθεί σε βάρος μου ΠΕΠ πού θα πρέπει να απευθυνθώ για να εκφράσω τη διαφωνία μου; Μπορώ να υποβάλλω ένσταση;

Μπορείτε να υποβάλλεται προσφυγή ουσίας ενώπιον του κατά τόπους αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός 60 ημερών από την έκδοση της εν λόγω πράξης. Μέσα στην ίδια προθεσμία και με ποινή απαράδεκτου, αντίγραφο της προσφυγής με την σχετική πράξη κατάθεσης, θα πρέπει να επιδοθεί στο αρμόδιο Υποκ/μα, το όργανο του οποίου επέβαλε το πρόστιμο. Αν υποβληθεί ένσταση κατά της ΠΕΠ, αυτή δεν θα τίθεται για κρίση ενώπιον της ΤΔΕ αλλά θα αρχειοθετείται. 

3Μπορεί οι ελεγκτές να προβούν στην επιβολή προστίμων κατόπιν διενέργειας ελέγχου εάν πρωτίστως δεν με έχουν καλέσει για να τους δώσω εξηγήσεις;

Σύμφωνα με τη διοικητική αρχή της προηγούμενης ακρόασης, πριν εκδοθεί σε βάρος σας δυσμενή για εσάς διοικητική πράξη, θα πρέπει να έχετε πρώτα κληθεί για να ενημερωθείτε σχετικώς, παρέχοντας τις απαιτούμενες εξηγήσεις. 

4Μου επιβλήθηκε ΠΕΠ από τα ελεγκτικά όργανα του ΕΦΚΑ χωρίς να με καλέσουν προηγουμένως για παροχή εξηγήσεων. Είναι άκυρη η πράξη αυτή;

Στην περίπτωση του προστίμου της ΠΕΠ και κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4255/14 (Φ.11321/11115/802/2-6-14) τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώσουν τη μη αναγραφή εργαζόμενου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού επιβάλλουν το πρόστιμο της ΠΕΠ, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων. 

5Εάν απασχολήσω υπάλληλο με την ειδικότητα του μηχανικού, θα πρέπει να προβώ στη καταχώρισή του στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ;

Οι εν λόγω απασχολούμενοι θα δηλώνονται και στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (πρόσληψη, πίνακας προσωπικού) της Επιθεώρησης Εργασίας Εγκύκλιος 6/2017

6Ως εργοδότης οικοδομοτεχνικών έργων έχω υποχρέωση υποβολής εντύπων Ε3 και Ε4 για το απασχολούμενο προσωπικό μου;

Υπό τις ισχύουσες διατάξεις δεν έχετε υποχρέωση υποβολής των εντύπων Ε3 και Ε4. 

7Εάν ασκήσω προσφυγή κατά του προστίμου της ΠΕΠ, πότε αρχίζει η προθεσμία των 10 ημερών για την καταβολή του εν λόγω προστίμου, προκειμένου να μου χορηγηθεί η έκπτωση του 30%;

Η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας που σας κοινοποιήθηκε το εν λόγω πρόστιμο.

8Εάν διενεργηθεί τακτικός έλεγχος στην επιχείρησή μου τα ελεγκτικά όργανα του ΕΦΚΑ μπορούν να επανέλθουν για το ίδιο χρονικό διάστημα με νεώτερο έλεγχο;

Τα ελεγκτικά όργανα του ΕΦΚΑ και μετά τη διενέργεια τακτικού ελέγχου μπορούν να επανέλθουν και να διενεργήσουν εκ νέου έλεγχο χωρίς να ζητήσουν τα στοιχεία που έχουν ήδη ελεγχθεί, μόνο εφόσον προκύψει κάποιο νεώτερο στοιχείο όπως λ.χ. καταγγελία ασφαλισμένου για την εν λόγω περίοδο. 

9Εάν απασχολήσω έμμισθο δικηγόρο θα πρέπει να τον καταχωρίσω στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ;

Όχι. Στην εν λόγω περίπτωση δεν υπάρχει υποχρέωση αναγγελίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της Επιθεώρησης Εργασίας (Πρόσληψη, Πίνακας Προσωπικού) Εγκύκλιος 28/2017

10Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου ως εργοδότης που απασχολώ πρώτη φορά προσωπικό με εξαρτημένη εργασία;

Οι υποχρεώσεις σας αναγράφονται αναλυτικά στον Ασφαλιστικό Οδηγό Εργοδότη

11Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου ως εργοδότης οικοδομικού έργου;

Οι υποχρεώσεις σας αναγράφονται αναλυτικά στον Ασφαλιστικό Οδηγό Εργοδότη

12Ποια είναι τα δικαιώματα των ελεγκτών του ΕΦΚΑ όταν διενεργούν επιτόπιους ελέγχους;

Τα ελεγκτικά όργανα του ΕΦΚΑ μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το προσωπικό που βρίσκεται απασχολούμενο, σχετικά με την ημερομηνία πρόσληψής τους, το μισθό που λαμβάνουν καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους. Οι εργοδότες οφείλουν να επιτρέπουν στα εν λόγω όργανα να διενεργούν  επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρησή τους,  παρέχοντας σε αυτούς τα απαιτούμενα, για τη διενέργεια του ελέγχου, στοιχεία (άρθρο 26 Α.Ν.1846/51).   

13Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των ελεγκτικών οργάνων του ΕΦΚΑ όταν διενεργούν επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρησή μου;

Τα ελεγκτικά όργανα του ΕΦΚΑ κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου οφείλουν να είναι ευγενικοί, με σεβασμό στον πολίτη, εργοδότη και ασφαλισμένο, αλλά και αποτελεσματικοί, με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την προάσπιση της νομιμότητας. 

Μισθωτού

1Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω προκειμένου να υποβάλλω καταγγελία λόγω μη ασφάλισής μου; Υπάρχει προθεσμία; Μπορώ να υποβάλλω ανώνυμη καταγγελία;

Η καταγγελία υποβάλλεται εγγράφως στο Υποκ/μα της περιοχής που απασχοληθήκατε και εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών από την αποχώρηση ή την απόλυσή σας. Ανώνυμη καταγγελία ερευνάται από το αρμόδιο Υποκ/μα, εφόσον αυτή δεν είναι αόριστη και προσδιορίζονται με σαφήνεια τα στοιχεία του εργοδότη, στον οποίο δηλώνεται ότι παρασχέθηκε η απασχόληση.

2Εάν γίνει δεκτή η καταγγελία μου σε πόσο διάστημα θα ενημερωθεί η ασφαλιστική μου ιστορία;

Στην περίπτωση που γίνει δεκτή η καταγγελία σας, η πράξη με την οποία τακτοποιηθήκατε ασφαλιστικά επιδίδεται στον εργοδότη. Όταν περάσουν 30 ημέρες από την νόμιμη επίδοσή της, η εν λόγω πράξη οριστικοποιείται και ενημερώνεται αυτόματα η ασφαλιστική σας ιστορία. Εάν ασκηθεί ένσταση, η ασφαλιστική σας ιστορία θα ενημερωθεί μετά την τελεσιδικία της υποθέσεως (άρθρο 20 του Ν.2972/01).

3Μπορώ να υποβάλλω στον ΕΦΚΑ καταγγελία για μη καταβολή δεδουλευμένων;

Όχι. Η εν λόγω καταγγελία υποβάλλεται στην κατά τόπους αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.