Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων ΝΠΔΔ

Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων ΝΠΔΔ
(Γερανίου 42, 10431, Αθήνα )
Fax: 210-6744111      e-mail: synt.npdd@efka.gov.gr

 

 

  • Γραμματεία
    Τ: 210-6783635