ΠΕΡΙΕΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ πρ. Τομέων Υγειονομικών

ΠΕΡΙΕΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ πρ. Τομέων Υγειονομικών

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • Προϊστάμενος
  Τ: 213-21 .69.359 Φ: 213-21 .69 .407 Ε: xfotou@tsay.gr
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
 • Προϊστάμενος Τ: 213-21. 69. 370 Φ: 213-21. 69. 410 Ε: adoganou@tsay.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
 • Προϊστάμενος Τ: 213-21 .69 .314 Φ: 213-21 .69 .408

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΕΩΣ Τ.Υ. Υ. Ε.Τ.Α.Α
Τ: 213-21.69.316, 213-21.69.327

 • Προϊστάμενος
  Τ: 213-21.69.328 Φ: 213-21.69.403 Ε: tsay-portal@tsay.gr
 • Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης
  Τ: 213-21.69.324