Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης

1Σε ποιους ασφαλισμένους έχει εφαρμογή η διάταξη περί μείωσης της εισφοράς Κλάδου Σύνταξης κατά 50%;

Στη διάταξη της παρ.13 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 μπορούν να υπαχθούν: α) ασφαλισμένοι που εισφοροδοτούνται με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, δηλ. Ελ. Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι υπαγόμενοι στην ασφάλιση των π. Φορέων ΟΑΕΕ, ΤΑΝΤΠ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και β) απασχολούμενοι συνταξιούχοι, ανεξαρτήτως του χρόνου συνταξιοδότησης και ανάληψης της νέας εργασίας ή δραστηριότητας, που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

2Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη διάταξη;

Απαιτείται η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης σε ένα ή διαδοχικά σε περισσότερους του ενός φορείς Κύριας Ασφάλισης και η εξόφληση των εισφορών για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

3Ποιοι χρόνοι ασφάλισης συνυπολογίζονται για την συμπλήρωση των 40 ετών;

Για την συμπλήρωση των 40 ετών συνυπολογίζονται: α) χρόνοι πραγματικής ασφάλισης, β) χρόνοι προαιρετικής ασφάλισης και γ) πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

4Πότε ενεργοποιείται το δικαίωμα υπαγωγής στη νέα διάταξη;

Το δικαίωμα υπαγωγής στη διάταξη της παρ.13 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 ενεργοποιείται με την υποβολή σχετικής αίτησης από την πρώτη του επόμενου μήνα.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

5Εφαρμόζεται η μείωση και σε εισφορά που αφορά εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα;

Όχι, η μείωση δεν εφαρμόζεται σε εισφορά που προκύπτει από εισόδημα που εισφοροδοτείται με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4387/2016.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

6Πότε διακόπτεται το δικαίωμα;

Το δικαίωμα λήγει με τη διακοπή της ασφάλισης, την συνταξιοδότηση ή με υποβολή σχετικής αίτησης διακοπής από τον ασφαλισμένο.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)