Γενικές Ερωτήσεις

ΜΙΣΘΩΤΟΙ

1Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επιδόματος του εργατικού ατυχήματος, σε μισθωτούς;

Εργατικό ατύχημα χαρακτηρίζεται ο θάνατος ή η ανικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία που προκλήθηκε από ένα βίαιο περιστατικό που έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας ασφαλιστέας στον ΕΦΚΑ Μισθωτών( τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ή εξαιτίας αυτής. Σαν τέτοιο περιστατικό θεωρείται κάθε βίαιο εξωτερικό γεγονός που προκάλεσε την πάθηση ή βλάβη ή την επιδείνωση προϋπάρχουσας νόσου, εφόσον έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτή και συνδέεται με την εργασία άμεσα ή έμμεσα σε σχέση αιτίου και αποτελέσματος (Εγκύκλιος 45/2010 τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ). Για να αναγνωριστεί το ατύχημα από τον ΕΦΚΑ Μισθωτών (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), είτε πρόκειται για εργατικό είτε εκτός εργασίας είναι απαραίτητο να αναγγελθεί εμπρόθεσμα στις υπηρεσίες του. Νομότυπη Δήλωση Ατυχήματος: Η δήλωση αναγγελίας του ατυχήματος δίνεται με τη συμπλήρωση όλων των ενδείξεων του ειδικού εντύπου που χορηγεί ο ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ).
Δήλωση Ατυχήματος: Πρόσωπα που έχουν υποχρέωση για δήλωση ατυχήματος: Από την παρ.1 του άρθρου 21 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ορίζεται ότι «κάθε ατύχημα» που γίνεται κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή την εργασία αυτή και έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή την αδυναμία για συνέχιση της εργασίας ή το θάνατο προσώπου και έχει υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ Μισθωτών (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Α.Ν.1846/51, αναγγέλλεται υποχρεωτικά στον Φορέα από τον εργοδότη ή τον αντιπρόσωπό του, από τον παθόντα ασφαλισμένο και σε περίπτωση αδυναμίας ή θανάτου του, από τα πρόσωπα που από την ασφάλισή του έλκουν δικαιώματα και κάθε υπάλληλο του ΕΦΚΑ Μισθωτών (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) που λόγω της υπηρεσίας του έλαβε γνώση του ατυχήματος.
Η αναγγελία του ατυχήματος μπορεί να γίνει και από οποιοδήποτε τρίτο που έλαβε γνώση αυτού.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/09/2021)

 

2Ποια είναι η διαδικασία για τη χορήγηση επιδόματος εργατικού ατυχήματος, σε μισθωτούς;

Η αναγγελία του εργατικού ατυχήματος πρέπει να γίνεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημέρα που αυτό θα συμβεί. Ο γιατρός όμως και κάθε υπάλληλος του Φορέα πρέπει να αναγγείλουν το ατύχημα μέσα σε 24 ώρες από τότε που θα το μάθουν.

Που δηλώνεται το ατύχημα: Η δήλωση του ατυχήματος γίνεται στο πλησιέστερο προς τον τόπο που έγινε το ατύχημα τοπικό υποκατάστημα ΕΦΚΑ Μισθωτών.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/09/2021)

 

3Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη χορήγηση επιδόματος εργατικού ατυχήματος σε μισθωτούς;

1) Δήλωση ατυχήματος: Το έντυπο αυτό δίνεται από την υπηρεσία του ΕΦΚΑ Μισθωτών συμπληρώνεται από τον ασφαλισμένο και σφραγίζεται από τον εργοδότη και υπογράφεται από τους μάρτυρες. Μπορεί να αναζητηθεί από την ηλεκτρονική σελίδα του ΕΦΚΑ,

2) Έντυπο αναγγελίας ατυχήματος. Το έντυπο δίνεται από την υπηρεσία του ΕΦΚΑ Μισθωτών και συμπληρώνεται από τους Ιατρούς-Ελεγκτές του Νοσοκομείου, στο οποίο πήγε ο ασφαλισμένος ή από συμβεβλημένο Ιατρό του ΕΟΠΥΥ,

3) Φωτοτυπία του εγγράφου αναγγελίας της πρόσληψης για τους εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και Σημείωμα Υπηρεσιακών Μεταβολών για τους εργαζόμενους Δημοσίου Δικαίου (ΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ),

4) Φωτοτυπία κατάστασης Επιθεώρησης Εργασίας και βάρδιες ή πρόγραμμα εργασίας,

5) Βεβαίωση εργοδότη με υπογραφή - σφραγίδα του, που να αναφέρει:
   • Από πότε έγινε η πρόσληψη του ασφαλισμένου
   • Το ωράριο εργασίας την ημέρα του ατυχήματος του ασφαλισμένου
   • Την ακριβή ώρα του ατυχήματος
   • Συνοπτική περιγραφή του ατυχήματος και που προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες
   • Ότι την ημέρα του ατυχήματος ο ασφαλισμένος δεν είχε άδεια ασθενείας, κανονική άδεια ή ρεπό
   • Σε περίπτωση που το ατύχημα συνέβη εκτός του χώρου απασχόλησης, να βεβαιώνεται και να αποδεικνύεται (Δελτίο Κίνησης ή Εντολή Εργασίας κλπ.) ότι βρισκόταν σε εντεταλμένη υπηρεσία,  

6) Φωτοτυπία παρουσιολογίου ή κάρτας εργασίας,

7) Μαρτυρικές καταθέσεις σε δήλωση του Ν1599/1986, με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία. Ο μάρτυρας περιγράφει τι είδε ή άκουσε για το ατύχημα, αναφέροντας την ημέρα και ώρα του ατυχήματος. Ο μάρτυρας, αν είναι συνάδελφος, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας και στο πρόγραμμα ή τις βάρδιες,

8) Σε τροχαίο ατύχημα ζητείται φωτοτυπία δελτίου συμβάντων από ΤΟΤΑ (Τροχαία),

9) Αν η μεταφορά του ασφαλισμένου στο Νοσοκομείο έγινε με ασθενοφόρο ζητείται η βεβαίωση του ΕΚΑΒ,

10) Σε περίπτωση νοσηλείας σε Νοσοκομείο ζητείται φωτοτυπία εξιτηρίου,

11) Σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος ζητείται Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου και ιατροδικαστική έκθεση και

12) Σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητας τρίτου ατόμου ζητούνται στοιχεία υπαιτίου και υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ή δεν έχει ασκήσει αγωγή αποζημίωσης ή συμβιβασμού κατά του υπαιτίου. Αν ασκήσει αγωγή στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι υποχρεούται ο ασφαλισμένος να ενημερώσει τον ΕΦΚΑ Μισθωτών καταθέτοντας αντίγραφο αγωγής.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/09/2021)

4Εκπρόσωπος του/της ασφαλισμένου/ης, μπορεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά για το επίδομα εργατικού ατυχήματος;

Σχετικά με την εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές αρχές έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι του ΕΦΚΑ (23/2018 και 28/2018). Σύμφωνα με την εγκύκλιο 23/2018 του ΕΦΚΑ, μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά εκπρόσωπος του ασφαλισμένου. Ωστόσο ο εκπρόσωπος θα πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με άλλη εξουσιοδότηση η οποία να έχει επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από οποιαδήποτε διοικητική αρχή. Ειδικά για τους δικηγόρους η εγκύκλιος 28/2018, αναφέρει ότι οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, αφού ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του τελευταίου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις ν.4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων ΦΕΚ 208Α'). Για την νομιμοποίηση του δικηγόρου αρκεί, είτε η υπογραφή με την σφραγίδα του δικηγόρου επί των αιτήσεων ή των διοικητικών προσφυγών, που κατατίθενται αρμοδίως για λογαριασμό του εντολέα του, είτε σε περίπτωση προσωπικής επαφής με τις Υπηρεσίες για την παρακολούθηση διοικητικής υποθέσεως, η επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητάς του (από την οποία προκύπτουν το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο ανήκει), καθώς και η προφορική δήλωσή του ότι είναι πληρεξούσιος του εντολέα, τον οποίο αφορά η υπόθεση.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/09/2021)

5Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ο/η ασφαλισμένος /η σε περίπτωση που αμφισβητεί την απόφαση χαρακτηρισμού του ατυχήματος ως μη εργατικού;

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αμφισβητεί την απόφαση χαρακτηρισμού του ατυχήματος ως μη εργατικού θα πρέπει να κάνει ένσταση.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/09/2021)

6Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ο/η ασφαλισμένος /η ή ο εκπρόσωπος σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης αίτησης;

Καταθέτει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν είναι εκπρόθεσμη η αίτηση θα ενημερωθεί ο άμεσα ενδιαφερόμενος για την απόρριψη του αιτήματός του. Παράλληλα θα ενημερωθεί για το δικαίωμα της ένστασης και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/09/2021)

ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ

1Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επιδόματος εργατικού ατυχήματος, σε μη μισθωτούς;

Σε περίπτωση ατυχήματος το οποίο οφείλεται σε βίαιο συμβάν, που επήλθε μετά την εγγραφή του ασφαλισμένου στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών (τ. ΟΑΕΕ) κατά την άσκηση του επαγγέλματος του εξ' αφορμής αυτού, ο Φορέας χορηγεί επίδομα ανεξάρτητα εάν η επιχείρηση του ασφαλισμένου εξακολουθεί να λειτουργεί. Για τη θεμελίωση του δικαιώματος επιδόματος εργατικού ατυχήματος θα πρέπει το ατύχημα ν' αναγγελθεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών (τ. ΟΑΕΕ) μέσα σ' έναν (1) μήνα από την ημέρα που έλαβε χώρα. Για τη λήψη του επιδόματος η διάρκεια της ανικανότητας πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες σύμφωνα με απόφαση της οικείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/09/2021)

2Ποια είναι η διαδικασία για τη χορήγηση επιδόματος εργατικού ατυχήματος, σε μη μισθωτούς;

Η αναγγελία του ατυχήματος γίνεται γραπτά και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου το ασκούμενο επάγγελμα καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε τούτο. Το επίδομα εργατικού ατυχήματος καταβάλλεται για όσο χρόνο ο παθών κρίνεται ανίκανος από την υγειονομική επιτροπή να ασκήσει το επάγγελμα και μέχρι τέσσερις (4) μήνες κατ' ανώτατο όριο, 120 ημέρες. Για τη θεμελίωση του δικαιώματος επιδόματος εργατικού ατυχήματος θα πρέπει το ατύχημα ν' αναγγελθεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών (τ. ΟΑΕΕ) μέσα σ' έναν (1) μήνα από την ημέρα που έλαβε χώρα. Για τη λήψη του επιδόματος η διάρκεια της ανικανότητας πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες σύμφωνα με απόφαση της οικείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/09/2021)

 

3Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη χορήγηση επιδόματος εργατικού ατυχήματος σε μη μισθωτούς;

1) Αίτηση,

2) Ιατρική γνωμάτευση και άδεια πάνω από τριάντα ημέρες (31, 32, 33 ....) συνεχόμενη από την ημερομηνία του ατυχήματος,

3) Δύο (2) μαρτυρικές καταθέσεις,

4) Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και εφόσον προσήλθαν (ΕΚΑΒ, ΤΟΤΑ) σχετική βεβαίωση,

5) Σε περίπτωση που προσέλθει τρίτος για την υποβολή των δικαιολογητικών εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή και

6) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού Ταμιευτηρίου ή Όψεως, στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός IBAN και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/09/2021)

 

4Εκπρόσωπος του/της ασφαλισμένου/ης, μπορεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά για το επίδομα εργατικού ατυχήματος;

Σχετικά με την εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές αρχές έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι του ΕΦΚΑ (23/2018 και 28/2018). Σύμφωνα με την εγκύκλιο 23/2018 του ΕΦΚΑ, μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά εκπρόσωπος του ασφαλισμένου. Ωστόσο ο εκπρόσωπος θα πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με άλλη εξουσιοδότηση η οποία να έχει επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από οποιαδήποτε διοικητική αρχή. Ειδικά για τους δικηγόρους η εγκύκλιος 28/2018, αναφέρει ότι οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, αφού ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του τελευταίου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις ν.4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων ΦΕΚ 208Α'). Για την νομιμοποίηση του δικηγόρου αρκεί, είτε η υπογραφή με την σφραγίδα του δικηγόρου επί των αιτήσεων ή των διοικητικών προσφυγών, που κατατίθενται αρμοδίως για λογαριασμό του εντολέα του, είτε σε περίπτωση προσωπικής επαφής με τις Υπηρεσίες για την παρακολούθηση διοικητικής υποθέσεως, η επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητάς του (από την οποία προκύπτουν το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο ανήκει), καθώς και η προφορική δήλωσή του ότι είναι πληρεξούσιος του εντολέα, τον οποίο αφορά η υπόθεση.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/09/2021)

5Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ο/η ασφαλισμένος /η σε περίπτωση που αμφισβητεί την απόφαση χαρακτηρισμού του ατυχήματος ως μη εργατικού;

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αμφισβητεί την απόφαση χαρακτηρισμού του ατυχήματος ως μη εργατικού θα πρέπει να κάνει ένσταση.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/09/2021)

6Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ο/η ασφαλισμένος /η ή ο εκπρόσωπος σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης αίτησης;

Καταθέτει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν είναι εκπρόθεσμη η αίτηση θα ενημερωθεί ο άμεσα ενδιαφερόμενος για την απόρριψη του αιτήματός του. Παράλληλα θα ενημερωθεί για το δικαίωμα της ένστασης και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/09/2021)