Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Ιούν
20
2019

Δ.ΑΣΦ.324/751165/20-06-2019

Προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών, συνταξιούχων αλλοδαπών φορέων, στον κλάδο ασθένειας του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1276/82, όπως ισχύει

Ιούν
20
2019

Δ.ΑΣΦ/751175/20-06-2019

Επικαιροποίηση καθορισμού διαδικασιών για την απόδοση
ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ

Ιούν
13
2019

Δ.ΑΣΦ./316/725222/13-06-2019

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των συνταξιούχων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης-πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) για πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα.

Ιούν
12
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32 - 12/06/2019

Ασφάλιση κατά τη διάρκεια χορήγησης ειδικής επιδότησης ανεργίας σε πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.(Ε.Β.Ζ.Α.Ε.)

Ιούν
12
2019

Σ22/7/12-6-19

Δυνατότητα μη συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, στον οποίο υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές

Ιούν
12
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31- 12/06/2019

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 40  του ν. 4611/2019 (Α΄73) σχετικά με την παρακράτηση οφειλών από σύνταξη

Ιούν
10
2019

Σ60/14/704781/07-06-2019

Αιτήσεις συνταξιούχων σχετικά με την έκδοση αποφάσεων για τον επανυπολογισμό των συντάξεων που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016

Ιούν
06
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30 - 06/06/2019

Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών

Ιούν
05
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 - 05/06/2019

Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ.  Α.Ε.

Ιούν
05
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./264/683479/04-06-2019

Ασφάλιση Των μεταφραστών της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών