Διαγωνισμοί

Ιούλ
27
2021

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 41/21)

Διακήρυξη Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών Απολύμανσης - Απεντόμωσης - Μυοκτονίας των κτιρίων της ΚΥ του e-ΕΦΚΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ για ανανέωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για ένα (1) επιπλέον έτος.

Ιούλ
13
2021

Διακήρυξη Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΓ 71Ε/20)

Διακήρυξη Επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών (μελανοταινιών, μελανιών, γραφιτών και τυμπάνων) για κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ και άλλων οργανικών μονάδων του νομού Αττικής που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ Αττικής, καθώς και της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΟ, για το έτος 2021, με την διενέργεια Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Ιούλ
09
2021

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκμίσθωση

Δημόσιος Πλειοδοτικός διαγωνισμός με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του ισόγειου καταστήματος Κ1, ιδιοκτησίας e-Ε.Φ.Κ.Α επί των οδών Σωτήρος Διός 30 και Πραξιτέλους 154 , στον Πειραιά

Ιούλ
09
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 28/21)

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση των υπηρεσιών έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες  (ΦΠΥ 28/21)

Ιούλ
07
2021

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΦΓ 36/21)

Διακήρυξη ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν.4412/16, ως ισχύει, για την προμήθεια αδειών χρήσης διετούς (2 έτη) ισχύος λογισμικού προστασίας από κακόβουλο κώδικα (antimalware) σε Η/Υ και κεντρικούς εξυπηρετητές του e-ΕΦΚΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 

Ιούν
24
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΓ 27/21)

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την προμήθεια εντύπων, φακέλων, φακέλων αλληλογραφίας και φωτοαντιγραφικού χαρτιού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #649.000,00€# πλέον ΦΠΑ ή #804.760,00€# συμπ/νου ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα ενός έτους και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της συνολικής τιμής ανά Τμήμα. 

Ιούν
22
2021

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 214731/10-6-2021 Διακήρυξης (ΑΔΑ: 9ΦΛ146ΜΑΠΣ-ΩΑ2, ΑΔΑΜ: 21PROC008747100)

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού της υπ΄ αριθμ. πρωτ.

Ιούν
14
2021

Απόφαση παράτασης Συνοπτικού Διαγωνισμού ( ΦΠΥ 68/21)

Απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ.  Διακήρυξης 214731/10-6-2021, για την προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές, φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα και μηχανές γραφείου (toner, drum, μελάνια μελανοταινίες), για τις λειτουργικές ανάγκες των Δομών του e-ΕΦΚΑ, χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Αττικής, για το οικονομικό έτος 2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (την χαμηλότερη τιμή)».

Ιούν
10
2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ( ΦΠΥ 68/21)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.943,00€ (πενήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων

Ιούν
02
2021

Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για τον διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 108976

Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για τον διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 108976