Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου: ΦΓ 44/18
Τίτλος: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια : «Ειδών γραφικής ύλης και κλασέρ για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του ΕΦΚΑ για δύο (2) έτη » με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συνολικής πιθανής δαπάνης 830.955,00 € πλέον ΦΠΑ
Ημ/νία Διενέργειας: 07/03/2019
Προϋπολογισμός: 830.955,00 € πλέον ΦΠΑ
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ
Κύρια Κατηγορία: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ 
Ημ/νία Δημοσίευσης: 01/02/2019
Τύπος: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
Τόπος κατάθεσης προσφορών/ πληροφορίες: ΕΦΚΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 16, 3ος όροφος