Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ανακαίνισης – αναβάθμισης για το ιδιόκτητο κτίριο του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί της Παπαδιαμαντοπούλου 87 στην Αθήνα για τη στέγαση της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Αρ. πρωτ. : 547685/31-12-2021

Α.Δ.Α.: ΩΔ2Δ46ΜΑΠΣ-ΧΒΘ

ΑΔΑΜ: 21PROC009883410

Τίτλος:   Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ανακαίνισης – αναβάθμισης για το ιδιόκτητο κτίριο του e-Ε.Φ.Κ.Α.  επί της Παπαδιαμαντοπούλου 87 στην Αθήνα για τη στέγαση της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Προϋπολογισμός : 1.160.000,00 €  (χωρίς Φ.Π.Α.)

CPV :  45454100-5, Εργασίες ανακαίνισης
 
Διατάξεις :  Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού

Κριτήριο Αξιολόγησης :  Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η 26/01/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..

Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών :Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 31/01/2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  10:00 π.μ..