Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου: ΦΓ 50/19
Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού πιθανής δαπάνης 68.000,00 € πλέον ΦΠΑ (ή 84.320,00 € συμπ/νου του ΦΠΑ) για την προμήθεια: υλικών χρωματισμού, τα οποία χωρίζονται σε δύο ομάδες και συγκεκριμένα: Ομάδα Α, η οποία περιλαμβάνει: ΧΡΩΜΑΤΑ – ΑΣΤΑΡΙΑ – ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ – ΣΤΟΚΟΥΣ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ομάδα Β, η οποία περιλαμβάνει: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ - ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ για ανακαινίσεις σε κτίρια όπου στεγάζονται Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στην Αττική για το έτος 2020.  ΦΓ 50/19
Ημ/νία Διενέργειας: 15/5/2020
Προϋπολογισμός: #68.000,00#€ πλέον ΦΠΑ,  ήτοι #84.320,00#€ συμπ/νου ΦΠΑ
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & YΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ
Κύρια Κατηγορία: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ
Ημ/νία Δημοσίευσης: 18/3/2020
Τύπος: ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ