Ασφαλιστική Ενημερότητα

Στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, χορηγείται βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ εφόσον έχουν καταβληθεί όλες οι απαιτητές εισφορές μη μισθωτού έως τον μήνα χορήγησής της.

Ειδικά για τον έλεγχο των εισφορών από 1.1.2017:

Σε περίπτωση μη μισθωτού ασφαλισμένου, και μέχρι την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών, χορηγείται βεβαίωση εξάμηνης διάρκειας, εφόσον έχει καταβληθεί, κατ΄ελάχιστον, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού.

Σε περίπτωση μη μισθωτού ασφαλισμένου που παράλληλα απασχολείται και ως μισθωτός, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής της ελάχιστης κατά περίπτωση εισφοράς εφόσον αυτή καταβάλλεται από τη μισθωτή του απασχόληση. Κατά συνέπεια, χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, μηνιαίας διάρκειας, με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μισθωτού καθώς και το σύνολο των εισφοροδοτούμενων μηνιαίων αποδοχών του.

Σε περίπτωση που ο αιτών έχει ενταχθεί σε ρύθμιση οφειλών (για οφειλές έως 31.12.2016), θα πρέπει να τηρείται η οικεία ρύθμιση ενώ ως προς την καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 1.1.2017 ισχύουν, κατά περίπτωση, τα ανωτέρω. Η χορηγούμενη ασφαλιστική ενημερότητα θα έχει μηνιαία διάρκεια προκειμένου να διασφαλίζονται οι όροι της ρύθμισης.