Καταβολή εισφορών Φεβρουαρίου 2017 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2017

Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής εισφοράς Φεβρουαρίου 2017 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, έχει παραταθεί έως την 13η Απριλίου 2017.

Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω 'Αμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).